Principals

 

PRINCIPALS OF THE VIDYALAYA


 S.NO

NAME OF THE PRINCIPAL 

Period

From

To

01

Shri. P.L.Joshi

22/08/87

21/08/89

02

Shri. P.Jayrami Reddy

15/01/90

20/07/91

03

Shri.G.P.Naik

05/08/91

15/04/93

04

Shri.J.N.Sharma

08/08/94

31/05/95

05

Shri.A.S.N.Murthy

01/06/95

06/07/2000

06
Shri.Ashok Sali
07/07/2000 01/09/2005
07 Shri.M Lakshmanan 01/092005 07/05/2006

08

 Shri.R.V. Hari  V  Prasad

08/05/06

 22/05/2016

 
09 Shri.M Lakshmanan 23/05/2016 Till Date

 

VICE PRINCIPALS

 S.NO

NAME OF THE VICE PRINCIPAL 

Period

From

To

01

Shri.M.M.Shaik

07/09/2002

23/05/2003

02

Shri.P.S.Sable

04/07/2003

10/04/2008

03

Shri.B.S.Bhosikar

31/07/2009

TILL DATE